czwartek, 23 kwietnia 2009

Słownik pojęć bankowych

Słownik pojęć bankowych

A vista - rachunek bankowy z którego wypłaty realizowane są na każde żądanie

Akredytywa - dokument , na podstawie którego bank otwiera klientowi w jednym ze swoich oddziałów lub w banku- korespondencie - kredyt na określony czas i w określonej wysokości
Aktywa - ogólnie pojęty majątek w formie pieniądza należący do danego podmiotu gospodarczego i mogący przynosić zysk
Aktywa finansowe - (instrumenty finansowe lub walory finansowe) należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu
Aktywa netto - aktywa pomniejszone o jej wszystkie zobowiązania
Aktywa obrotowe - aktywa, którymi jednostka dysponuje przez okres krótszy niż 12 miesięcy
Aktywa pieniężne - gotówka, dewizy, waluty obce oraz naliczone, ale jeszcze nie wypłacone odsetki
Akumulacja kapitału - proces gromadzenia kapitału
Amortyzacja - proces przenoszenia wartości majątku trwałego na wyrób uzyskany przy jego pomocy, rozłożenie obciążenia finansowego w czasie aż hdo chwili jego całkowitego wygaśnięcia
Analityka - konto analityczne, konto nie zawierające kont podrzędnych, w jego skład mogą wchodzić rachunki określonego typu
Analiza finansowa - zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych
Aneks - korekta, uzupełnienie, np.aneks do umowy o kredyt
Arbiter Bankowy - jest instytucją powołaną do rozstrzygania spornych spraw finansowych powstałych w relacjach między bankami a klientami indywidualnymi. Arbiter Bankowy zajmuje się skargami składanymi jedynie przez osoby fizyczne, zawierające umowy nie związane z działalnością gospodarczą. Rozpatrywane są jedynie sprawy dotyczące banków należących do Związku Banków Polskich lub takich, które złożyły oświadczenie o respektowaniu orzeczeń Arbitra Bankowego.
Asygnata - dokument księgowy używany w banku, będący podstawą do pobrania pieniędzy
Awal - czynność w wyniku której osoba trzecia (inna niż trasat, trasant lub indosant) gwarantuje terminowy wykup weksla handlowego.
Bank - przedsiębiorstwo usługowe, świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa w obrocie pieniężnym i na rynkach kapitałowych, oferuje też inne usługi związane z pomocą w działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Bank centralny - instytucja państwowa, której powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej kraju. Najważniejszym zadaniem banku centralnego jest najczęściej dbałość o wartość pieniądza i stabilność cen, czyli przeciwdziałanie narastaniu inflacji.
Bank korespondent - bank zagraniczny reprezentujący interesy klienta danego banku za granicą
Bank państwowy - właścicielem banku państwowego jest Skarb Państwa, spełnia te same funkcje co bank komercyjny
Bank spółdzielczy - instytucja finansowa kredytująca małe oraz średnie przedsiębiorstwa i udzielająca pożyczek
Banki komercyjne - instytucja powołana do przyjmowania depozytów i udzielania kredytów
Bankomat - automatyczny kasjer wyspecjalizowany komputer służący do wypłacania gotówki i przyjmowania depozytów
Baza monetarna-baza pieniężna - pieniądz w formie banknotów i bilonu znajdujący się w obiegu w gospodarce
Beneficjent - osoba będąca adresatem, odbiorcą środków (obdarowany)
Bezgotówkowy - rodzaj rozliczeń finansowych dokonywanych bez udziału fizycznego pieniądza
Bilans - sporządzony okresowo i mający formę dwustronnego zestawienia spis wszystkiego co dane przedsiębiorstwo posiada (aktywa) w wszystkiego co winne jest innym (pasywa)
Bilans sektora bankowego - zapis wszystkich aktywów i pasywów finansowych, a także innych aktywów i pasywów posiadanych w danym momencie przez system bankowy
Bilon - metalowe monety o niskim nominale
Biznes plan - dokument opracowany przez menedżerów zawierający cele i zamierzenia przedsiębiorstwa (na co najmniej 5 lat)
Blokowanie rachunku - zniesienie wolnego dysponowania przez posiadacza rachunku swoim rachunkiem lub depozytem walorowym na sumę określoną przez bank.
Bon skarbowy - papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa za pośrednictwem NBP
Cash flow - różnica pomiędzy wysokością bieżących przychodów i wysokością bieżących wydatków
Cena - wartość rynkowa dobra lub usługi
Certyfikat depozytowy - zbywalne zobowiązanie wystawiane przez bank w zamian za wkład terminowy. Certyfikat depozytowy jest dokumentem emitowanym przez bank dla depozytariusza, który chce pozostawić określona sumę pieniędzy w banku na określony okres czasu.
Cesja - przeniesienie praw własności na inną osobę
Czek - polecenie wypłaty osobie wymienionej na czeku lub okazicielowi
Czek podróżny - imienny dokument finansowy używany przez osoby podróżujące za granicę
Czek potwierdzony - rodzaj czeku rozrachunkowego, zabezpieczający dodatkowo przyjmującego czek przed ewentualnym brakiem pokrycia. Bank potwierdza czek umieszczając na nim stempel i odpowiedni napis, a równocześnie przeksięgowuje potwierdzoną kwotę na specjalne konto, co zabezpiecza jego wypłatę.
Czek rozrachunkowy - rodzaj czeku, stanowiącego dyspozycje wystawcy czeku udzieloną bankowi, aby obciążył jego rachunek bankowy kwotą, na jaką czek rozrachunkowy został wystawiony i uznał tą kwotą rachunek bankowy posiadacza czeku. Służy tylko do rozliczeń bezgotówkowych i nie można z niego wydawać reszty.
Czek zblokowany - czek odwołany lub zatrzymany przez wydającego. Odwołanie w terminie prawnym możliwe jest jedynie w szczególnych lub w przymusowych okolicznościach, np. w przypadku podejrzenia o defraudację. Po tym terminie odwołanie nie ma mocy prawnej.
Data transakcji - dzień w którym zawarto transakcję
Data waluty - data od której naliczane są odsetki
Debet - ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)
Depozyt - środki pozostawione w banku, oddane do przechowania
Depozyt długoterminowy - depozyt na termin dwuletni lub dłuższy.
Depozyt międzybankowy - pożyczka międzybankowa, w której jeden bank pożycza pieniądze drugiemu bankowi poprzez umieszczanie ich w depozycie, przy czym oprocentowanie i termin ustalane są z góry.
Depozyt na żądanie - wkład bankowy, który w części lub w całości może być wycofany bez uprzedzenia.
Depozyt oszczędnościowy - o stałym terminie rachunek oszczędnościowy, w przypadku którego dana suma zostaje wpłacona na uzgodniony termin oraz na stały procent.
Depozyt terminowy - (wkład terminowy) kwota pieniężna powierzona bankom na krótki okres, na ustalone z góry oprocentowanie i na określony czas. Najczęściej stosowane terminy to 1 lub 3 miesiące; inne terminy są także możliwe.
Dewizy zagraniczne - banknoty i pieniężne należności zagraniczne, które ze względu na płynność mogą być zrealizowane natychmiast (np. wkłady na rachunkach bieżących w bankach zagranicznych) lub w krótkim czasie (np. czeki, weksle, obligacje).- pot. wszystkie zagraniczne waluty, które mogą mieć znaczenie dla ruchu płatniczego z zagranicą.
Drukowanie pieniędzy - udzielanie przez bank centralny kredytu rządowi. Oznacza to finansowanie deficytu budżetowego przez zwiększenie podaży pieniądza
Dyskonto - potrącenie odsetek przy zakupie papierów wartościowych o późniejszym terminie płatności. Wysokość tego potrącenia w skali rocznej nosi nazwę stopy dyskontowej.
Dywidenta - część zysków danej spółki akcyjnej należna każdemu z akcjonariuszy
Działalność gospodarcza - ogół działań w sferze produkcji oraz wymiany dóbr i usług, poprzez które ludzie zaspakajają swoje potrzeby.
Dzień bilansowy - dzień, na który jest sporządzane sprawozdanie finansowe
Dźwignia finansowa - mechanizm polegający na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej kwocie
EBITDA - zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji
Efektywna stopa procentów - procentowy stosunek całkowitego dochodu z aktywów do ich pierwotnej wartości z uwzględnieniem kapitalizacji
Egzekucja - proces odzyskiwania utraconych środków w wyniku zerwania umowy
Egzekucja świadczeń pieniężnych - odebranie długu pieniężnego dłużnikowi przez komornika i przekazanie go wierzycielowi
Ekspozytura - placówka banku
Emisja - wydawanie nowych akcji lub obligacji; dotyczy również emisji pieniędzy
Emitent - instytucja udostepniająca np. papiery wartościowe nabywcom, będąca ich właścicielami
EURIBOR - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi
Euro - wspólna waluta krajów Unii Europejskiej
Euroczek - czek wprowadzony przez większość banków europejskich, nie przenaszalny, przeznaczony do użytku w kraju i za granicą, akceptowany w większości krajów europejskich przez sklepy, zakłady hotelarskie, restauracje i kawiarnie oraz stacje benzynowe itp. Bank wydający Euroczek, gwarantuje wypłacalność do określonej kwoty, po spełnieniu pewnych warunków, następnie banki nawzajem gwarantują sobie płatność.
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - to działająca od 1958 roku instytucja finansowa Unii Europejskiej, jest niezależny od budżetu Unii, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Administracyjna, Dyrektorium). Siedziba mieści się w Luksemburgu
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) - został utworzony w 1989roku, swoją działalność rozpoczął w 1991. Ma promować rozwój sektora prywatnego w państwach urzeczywistniających zasady demokracji wielopartyjnej, pluralizmu oraz gospodarki rynkowej, wspiera transformacje i przyspieszenie niezbędnych zmian strukturalnych. Siedziba znajduje się w Londynie.
Europejski System Banków Centralnych (ESBC) - działający w ramach Unii Europejskiej system składający się z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i narodowych banków centralnych wszystkich krajów członkowskich UE, powołany 1 czerwca 1998 roku
Eurosystem - składa się z EBC i banków centralnych tych krajów europejskich, które przyjęły euro
Factoring - forma krótko lub średnioterminowego finansowania, umowa na mocy której wyspecjalizowana instytucja finansowa, zwana factorem kupuje prawa do wszystkich wierzytelności swojego klienta
Faktura - opatrzony datą dokument wydawany kupującemu przez sprzedającego ze wskazaniem na nazwę oraz inne dane wyróżniające sprzedawcy i nabywcy
Faktura pro forma - rodzaj kosztorysu, który sprzedawca sporządza przed zawarciem umowy celem poinformowania kupującego o dokładnych cenach oferowanych towarów
Finansowanie - zbiór metod i środków regulowania płatności stosowanych w trakcie realizacji projektu o charakterze ekonomicznym
Franchising - sposób współpracy między samodzielnymi przedsiębiorstwami, z których każde działa na własny rachunek i własne ryzyko. Franczyzobiorca podejmuje się sprzedaży dóbr i usług franczyzodawcy na określonym rynku i zgodnie z ustalonymi warunkami sprzedaży.
Fundusz poręczeniowy - firma zajmująca się udzielaniem bezpośrednich poręczeń przedsiębiorstwom i innym osobom prawnym przy staraniach o kredyt lub pożyczkę.
Gotówka - środki płatnicze na które składają się monety i banknoty
Gwarancja bankowa - udzielona przez bank w formie umowy gwarancja spłaty zobowiązań przez zleceniodawcę gwarancji
Hipoteka - dokument tożsamości dla nieruchomości
Home Banking - obsługa rachunków z siedziby klienta obejmująca m.in. ich monitoring i dokonywanie przelewów, umożliwiająca korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta drogą telekomunikacyjną.
In blanco - dokument nie zawierający istotnych danych, kwoty, daty ważności, danych personalnych
Indos - przeniesienie praw własności wynikających z czeku, weksla, konosamentu, dowodu składowego. Osoba przekazująca swoje prawa do otrzymania określonych wartości nazywana jest indosantem, a osoba, na której prawa te przeniesiono - indosantariuszem. Indos dokonywany jest na samym dokumencie lub na doklejonej na niego kartce, tzw. przedłużniku. Rozróżnia się indos imienny, tj. na określoną osobę i na okaziciela - indos in blanco.
Inflacja - proces dostosowania monetarnego do napięć powstałych w danym środowisku społeczno-ekonomicznym, przejawiający się wzrostem ogólnego poziomu cen i deprecjacją (zmniejszeniem wartości) pieniądza
Inkaso - ściąganie należności przez wierzyciela
Inkasować - pobierać pieniądze
International Bank Account Numbe (IBAN) - międzynarodowy numer rachunku bankowego. Rozszerzenie podstawowego numeru rachunku bankowego BBAN do stosowania w zakresie międzynarodowym dla jednoznacznej identyfikacji rachunku klienta w ramach całego świata.
Inwestycja - nabycie środków produkcji, nabycie kapitału w celu osiągnięcia zysku, spożytkowanie dochodu na powiększenie majątku produkcyjnego
Joint venture - jedna z instytucjonalnych form międzynarodowej współpracy gospodarczej (produkcyjnej, handlowej, usługowej)
Kapitalizacja - proces dopisania odsetek zapadłych do kapitału podstawowego, od którego te odsetki pierwotnie naliczono
Kapitał obrotowy - zwany kapitałem pracującym (working capital), są to aktywa obrotowe minus zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał pieniężny - wartość pieniężna elementów składających się na środki produkcji
Karencja - okres dzielący datę kończącą wykorzystanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat, jest określony w umowie
Karta bankomatowa - karta bankomatowa służy tylko i wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w sklepie, ani wykonywać innych operacji. Takie karty są coraz mniej popularne na rynku ze względu na ich ograniczoną funkcjonalność, należą jednak do bezpiecznych właśnie ze względu na brak możliwości zapłaty tą kartą.
Karta debetowa - umożliwia dokonywanie płatności tylko do wysokości stanu konta Klienta
Karta kredytowa - karta emitowana przez bank lub inną instytucję finansową, uprawniającą posiadacza do dokonywania zakupów towarów i usług na kredyt w sklepach hotelach restauracjach, klient może przekraczać stan konta, czyli w praktyce może zaciągać kredyt
Karta obciążeniowa - karta typu charge (obciążeniowa) jest produktem pośrednim między kartą debetową i kredytową.
Karta płatnicza - karta emitowana przez bank lub inną instytucję finansową, uprawniającą posiadacza do dokonywania zakupów towarów i usług w formie bezgotówkowej
Karta wypukła - karta tłoczona, karta embosowana posiada wyraźnie wypukłe cyfry i litery: pełny numer karty (dla VC i MC jest to zawsze 16 cyfr), ważność karty oraz nazwę posiadacza. Używa się ich zarówno w terminalach elektronicznych, jak i bez obecności terminali, czy nawet bez fizycznej obecności karty.
karty VISA - karty obciążeniowe.
Kaucja - (suma gwarancyjna) suma pieniędzy, która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez stronę przeciwną . Osoba, dla której potrzeb suma gwarancyjna została wypłacona, może z niej skorzystać w celu pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.
Konsument - w myśl ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 z późn. zmianami) jest to osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Kontrahent - partner w interesach, osoba z którą dokonuje się operacji gospodarczych
Koszty - jednorazowa prowizja, która czasami dołączana jest do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym lub przy pożyczce.
Kredyt - akt zaufania polegający na wymianie dwóch świadczeń rozdzielonych w czasie: dóbr lub środków płatniczych w zamian za obietnicę lub perspektywę spłaty lub zwrotu
Kredyt ciągły w rach. rozliczeniowym - rodzaj kredytu udzielonego prywatnemu klientowi; może mieć stałe saldo debetowe, a spłacona część kredytu może być ciągle ponownie podejmowana. Maksymalne saldo debetowe ustalone jest za pomocą limitu i wysokości rat spłacanych co miesiąc.
Kredyt dla przedsiębiorstw - kredyt udzielony w ramach kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw. Może służyć finansowaniu inwestycji w środki produkcji (maszyny, środki transportu, inwentarz, przebudowy, goodwill) i/lub rozszerzeniu kapitału zakładu. Kredyt dla przedsiębiorstw powinien być gwarantowany przez państwo.
Kredyt hipoteczny - długoterminowy kredyt zwykle wykorzystywany do sfinansowania zakupu mieszkania lub budowy domu, zabezpieczony hipoteką, czyli zastawem na nieruchomości. To znaczy, że w przypadku odmowy spłaty kredytu bank, który go udzielił, może przejąć i sprzedać zastawioną nieruchomość
Kredyt Hipoteczny - środki przekazywane na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości, bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
Kredyt inwestycyjny - kredyt na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących podmiotów gospodarczych,
Kredyt kasowy - jest odmianą kredytu obrotowego przeznaczonego na pokrycie przejściowego braku środków na spłatę wymagalnych zobowiązań kredytobiorcy
Kredyt konsumpcyjny - przyznawany prywatnym nabywcom dóbr konsumpcyjnych kredyt umożliwiający im gotówkową zapłatę za te dobra.
Kredyt lombardowy - kredyt krótkoterminowy udzielany pod zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli kredytobiorca nie spłaci długu, uzyskuje prawo do jej sprzedaży. W przypadku banku centralnego kredyt lombardowy oznacza kredyt pod zastaw papierów wartościowych udzielany bankom komercyjnym
Kredyt obrotowy - na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą udzielany w rachunku kredytowym - podmiotom gospodarczym, dla których kredyt stanowi źródło finansowania działalności bieżącej. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt. Kredyt ten może mieć charakter odnawialny. Odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego i po zawarciu nowej umowy o kredyt,
Kredyt płatniczy - rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej
Kredyt rewolwingowy - jest wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej
Kredyt w rachunku bieżącym - udzielany podmiotom gospodarczym o wysokim poziomie zdolności kredytowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.,
Księgowanie - dokonywanie zapisów księgowych w księgach rachunkowych
Kurs walutowy - stosunek wymienny dwóch walut
Leasing - umowa na mocy której firma leasingowa (leasingodawca) daje klientowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania pewnego dobra na określony czas w zamian za co leasingobiorca uiszcza okresowe opłaty
Leasing finansowy (kapitałowy) - przedmiot leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem uzyskania przychodu wraz z odsetkami.
Leasing operacyjny - forma umowy, w której opłaty leasingowe są w całości kosztem uzyskania przychodów u leasingobiorcy, a odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje leasingodawca
Linia kredytowa - to limit w rachunku bankowym do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym. Wpływy na rachunek bieżący automatycznie spłacają kredyt. Po przekroczeniu czasu zadłużenia bank nalicza odsetki karne
List kredytowy - list polecający, którym bank uwiarygodnia swojego klienta, aby umożliwić mu lub innej wymienionej osobie pobranie gotówki w oddziale tego banku
Lokata - dokonywana przez posiadacza kapitału operacja finansowa, rodzaj inwestycji, dla otrzymania zysku w postaci odsetek od depozytu
Lokata bankowa - całość majątku powstałego z wpłat udziałowców w postaci obligacji, akcji, papierów wartościowych rynku pieniężnego, skryptów dłużnych, terminowych kontraktów finansowych, a nawet nieruchomości. Jest lokowana w papiery wartościowe w celu uzyskania zysku.
Majątek trwały - ogół dóbr nabytych lub wytworzonych przez przedsiębiorstwo w celu ich długookresowego wykorzystania w prowadzonej działalności.
Marketing - działania rynkowe zmierzające do maksymalnej sprzedaży produktu w krótkim lub długim odcinku czasu
Marża - określona w formie punktów procentowych wartość doliczana do bazowej stopy procentowej w celu wyznaczenia stopy procentowej (zysku)
Marża bankowa - czynnik kształtujący ratę kredytu. Jest zawarta w oprocentowaniu, stała przez cały okres kredytowania, podlega negocjacjom co do wysokości.
Marża zysku - wartość procentowa wypracowanego zysku w stosunku do przychodów ze sprzedaży
Monit - wezwanie do zapłaty
Nadwyżka finansowa - saldo rachunkowe, czyli różnica między wartością produkcji i wysokością obciążeń finansowych
Nadzór bankowy - to instytucja, której obowiązkiem jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem banków komercyjnych. Realizowany jest przez bank centralny, choć może być on także częścią specjalnej instytucji powołanej do nadzoru nad działalnością wszelkich instytucji finansowych
Należności - aktywa wynikające z rozliczeń z odbiorcami
Narodowy Bank Polski (NBP) - Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej, którego działalność jest prowadzona w granicach naszego kraju. Podstawowym celem MBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu. Do zadań NBP należy także organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie.
Narzut - patrz: marża
Nominalna stopa procentowa - stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału lub cenę kapitału udostępnionego
Nominał - wartość wyjściowa, zwykle określona na stałe np. wartość papieru wartościowego czy banknotu
Obligacja - instrument pożyczkowy, papier wartościowy w którym emitent stwierdza że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji (wierzyciela) i zapłaci kwotę oraz ustalone oprocentowanie w sposób i terminie określonym w obligacji
Odsetki - forma zysku, zwykle naliczana wg ustalonej stopy procentowej od kwoty kapitału
Odsetki karne - kara finansowa, w postaci konieczności zapłacenia podwyższonego oprocentowania, gdy klient nie spłaca terminowo lub w całości ustalonych rat
Okres kredytowania - określony w umowie kredytowej czas spłaty kredytu
Okres odsetkowy - okres, za jaki są rozliczane i płacone odsetki od kredytu lub depozytu
Operacja pieniężna - operacja finansowa dotycząca gotówki, zbywalnych papierów wartościowych, rachunków depozytowych
Opłata Agencyjna - wymagana w sytuacji zakupu nieruchomości za pośrednictwem Agencji Nieruchomości (w zależności od Agencji od 1,5% do 3% wartości nieruchomości).
oprocentowanie - forma wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
Oprocentowanie stałe -
Oprocentowanie zmienne -
Osoba fizyczna - osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych
Osoba prawna - jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
Oszczędzanie - przeznaczenie dochodów na lokatę terminową lub bezpośrednie inwestycje
Otwarcie kredytu - umowa precyzująca warunki udzielonego przez bank zobowiązania do przekazania klientowi sumy, którą on wykorzysta w zależności od zaistniałych potrzeb
Pasywa - pozycja w bilansie podmiotu gospodarczego, obrazująca zródła finansowania składników majątkowych
Persaldo - to saldo sald czyli saldo MA i WN
Pieniądz - szeroko rozumiany środek płatniczy
Pieniądz bezgotówkowy - jest to forma pieniądza występująca tylko i wyłącznie w postaci zapisów na bankowych rachunkach depozytowych płatnych na żądanie przez właścicieli tych rachunków (tzw. pieniądz bankowy). Uruchomienie pieniądza bezgotówowego następuje za pomocą przelewu bankowego, czeku rozrachunkowego, akredytywy lub karty kredytowej i polega na bezpośrednim przenoszeniu płatności z rachunku jednego klienta na rachunek drugiego w tym samym lub innym banku.
PIN - Prywatny Numer Identyfikacyjny
Plan kont - jednolity zestaw kont służący do prowadzenia zapisów ksiegowych wraz z komentarzem określąjącym jakie rodzaje zderzeń gospodarczych mogą one zawierać
Płatnik - osoba zobowiązana do obliczenia i uiszczenia podatku, termin ten odnosi się zarówno do osoby prywatnej jak i fizycznej
Płatność - czynność w wyniku której podmiot ekonomiczny wygasza dług.
Płynne aktywa - aktywa, które banki mogą szybko zamienić na gotówkę. Zamiana taka nie powinna powodować znaczącej utraty wartości danego aktywa (jeżeli tak jest to raczej nie jest ono płynne)
Płynność - wskaźnik na podstawie bilansu przedsiębiorstwa określa istniejący w danej chwili stosunek długów krótkoterminowych do całości kapitału obrotowego
Podatek - obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo i samorządy lokalne bez żadnego bezpośredniego świadczenia wzajemnego na rzecz podatnika
Podatek Belki - jest to podatek od zysku z oszczędności i wynosi 19 %.
Podatek PCC1 - podatek za złożenie wniosku o wpis hipoteki (zabezpieczenie banku), który wynosi 19 zł (hipoteka kaucyjna) i 0,1% wartości kredytu (hipoteka zwykła).
Podaż pieniądza - ilość pieniądza w obiegu
Podmiot gospodarczy - osoba prawna, osoba fizyczna, oraz nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą
Polecenie przelewu - polega na wydaniu dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku klienta na wskazany rachunek.
Polisa - dokument wystawiany przez Towarzystwo, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
Poręczenie - gwarancja udzielona przez osobę która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążonego na innej osobie w sytuacji gdy osoba ta nie wywiąże się z niego
Poręczyciel - gwarant udzielający gwarancji
Pożyczka - umowa na mocy której jedna osoba przekazuje drugiej osobie na pewien czas prawo do użytkowania określonego dobra lub do dysponowania określoną sumą pieniędzy
Pożyczka długoterminowa - pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok
Pożyczka krótkoterminowa - pożyczka, która należy spłacić w terminie jednego roku lub krótszym.
Pożyczkodawca - osoba lub instytucja, która pożycza innym pieniądze
Prawny środek płatniczy - banknoty i monety nominowane w jakiejś walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego kraju
Procent - cena usługi świadczonej przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy, który nabywa w zamian za prawo do korzystania z pewnej sumy pieniędzy w określonym czasie
Produkt bankowy - jednolity wyraźnie wyodrębniony pod względem formalnym i cenowym, składnik oferty bankowej
Prolongata - przedłużenie, odłożenie spłaty części lub całości zobowiązania na określony okres
Prowizja - patrz: marża
Prowizja bankowa - jest to jednorazowa opłata za udzielenie kredytu pobierana przez Bank w momencie wypłaty kredytu.
Przeksięgowanie - przeniesienie zapisu z jednego rachunku na inny
Przelew - środek płatności, operacja w której na polecenie klienta bank przekazuje pewną sumę z jego konta na inne konto
Rachunek bankowy - rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy zawartej między nim i klientem
Rachunek bieżący - umowa zawarta między dwiema stronami, które postanawiają, że przez pewien okres wszystkie operacje wzajemnych rozliczeń będą ujmowane na jednym rachunku
Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy (ROR) - rachunek bankowy osób fizycznych, zwany także kontem osobistym, umożliwiający deponowanie pieniędzy, dokonywanie rozliczeń poprzez realizację stałych zleceń oraz zaciąganie kredytu.
Rata - część należności zwracanej bankowi w wyniku jej rozłożenia w czasie
Redyskonto - operacja w ramach której bank centralny dyskontuje weksle przedłożone przez bank handlowy i już przezeń dyskontowane
Rentowność - wyrażona za pomocą wskaźników finansowych zdolność ulokowanego lub zainwestowanego kapitału do wytworzenia dochodu
Reverse repo - bank centralny sprzedaje papiery wartościowe bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w określonym terminie
Rewident księgowy - osoba której powierzono zadanie kontroli księgowo-finansowej danego przedsiębiorstwa i co się z tym wiąże obowiązek poinformowania o jej wynikach zarządu
Rezerwa celowa - zawiązywana przez bank na pokrycie przyszłych wydatków związanych z możliwością nie spłacenia wierzytelności przez kredytobiorcę
Rezerwa obowiązkowa - środki odprowadzane do NBP z tytułu posiadanych przez bank depozytów, jej wielkość zależy od wielkości oraz struktury depozytów
Rozliczenia dewizowe - dokonywane za pośrednictwem banków lub innych instytucji mających uprawnienia do międzynarodowego obrotu dewizowego w formie kart płatniczych, poleceń wypłaty, weksli, inkasa, akredytywy oraz skupu i sprzedaży walut
Rozliczenia pieniężne - rozliczenia polegające na przemieszczaniu zasobów pieniężnych i niepieniężnych między rozliczającymi się jednostkami którymi mogą być osoby prawne lub fizyczne
Ryzyko bankowe - prawdopodobieństwo poniesienia straty w wyniku prowadzonej działalności bankowej. Do podstawowych rodzajów ryzyka bankowego należą: ryzyko kapitałowe, ryzyko kredytowe, ryzyko kursowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej.
Ryzyko kredytowe - ryzyko, że kredytobiorca nie wywiąże się z warunków umowy kredytowej w sprawie spłaty kapitału i odsetek, w terminach określonych w umowie.
Saldo - stan rachunku lub konta WN - saldo winien (ujemne), MA saldo ma (dodatnie)
Saldo rachunku - wysokość salda debetowego lub kredytowego na rachunku bankowym w danym momencie
Składka - pieniężne świadczenie okresowe ubezpieczającego.
Skrytka sejfowa - specjalne miejsce w banku w którym depozytariusz może przechowywać różne cenne przedmioty
Stopa dyskontowa - stopa, po której banki komercyjne przyjmują do podmiotów gospodarczych weksle do dyskonta.
Stopa procentowa - oprocentowanie wyrażone w procentach w jakiejś skali najczęściej w skali roku
Storno - anulowanie błędnego zapisu księgowego
Strata - ujemny wynik finansowy
Syntetyka - konto syntetyczne, konto zawierające sumę zapisów na kontach podrzędnych (analitycznych)
Transakcje gotówkowe - transakcje dokonywane przy użyciu banknotów i monet nominowanych w jakiejś walucie, np. złotych
Transfer - przekazywanie pieniędzy, zwykle za pośrednictwem banku,
Transza - część np. zaciągniętego kredytu wynikająca z rozłożenia wypłaty w czasie
Tytuł prawny - dokument poświadczający posiadanie praw
Ubezpieczający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na rachunek Ubezpieczonego zawarła umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek.
Ubezpieczony - osoba fizyczna, której życie lub życie i zdrowie są przedmiotem ubezpieczenia. Osobą ubezpieczoną może być, w niektórych przypadkach, dziecko.
Upadłość - orzeczone przez sąd rozwiązanie spółki, która zaprzestała płacenia długów
Uposażony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, wyznaczona przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego.
Usługi - świadczenia przyczyniające się do zaspokojenia indywidualnych lub zbiorowych potrzeb w inny sposób niż poprzez transfer własności dobra materialnego
Waluta (obca) - pieniądz analizowany w relacji do innych jednostek pieniężnych
Weksel własny - dokument poprzez który wystawca zobowiązuje się do wypłaty wskazanej osobie lub na jej zlecenie określonej sumy w ustalonym terminie
WIBID - średnia cena jaką bank gotów jest zapłacić za pozyskiwany depozyt na rynku międzybankowym w Polsce.
WIBOR - średnia stopa procentowa oferowana przy dawaniu lokaty innemu bankowi na rynku międzybankowym w Polsce.
Wierzyciel - osoba, która na mocy zobowiązania dłużnika może żądać od niego wykonania określonego świadczenia, jeżeli umowa dotyczy pożyczki pieniężnej, pożyczkodawca (wierzyciel) ma prawo domagać się od pożyczkobiorcy spłaty należności.
Wierzytelność - prawo do domagania się i skorzystania ze świadczenia rzeczowego lub pieniężnego.
Windykacja - proces dochodzenia przez bank należności postawionej w stan natychmiastowej wymagalności
Własność - prawo związane z posiadaniem danej rzeczy przez osobę fizyczną lub prawną
Współczynnik wypłacalności - informuje o zdolności przedsiębiorstwa do pokrywania zobowiązań; w odniesieniu do banku jest to stosunek własnego kapitału do całości zobowiązań.
Wycena - określenie stanu posiadania walut obcych w walucie krajowej wg aktualnego kursu
Wyciąg - informacja o stanie rachunku
Wynik finansowy - różnica między przychodem osiągniętym w określonym czasie a kosztami uzyskania tego przychodu
Wypłacalność - zdolność podmiotu do wywiązywania się z zobowiązań której źródłem jest całość posiadanych zasobów składających się na jego majątek
Zabezpieczenie kredytu - działania prawno-ekonomiczne zmierzające do zagwarantowania kredytodawcy możliwości skutecznej windykacji należności od kredytobiorcy
Zaliczka - zapłata uiszczona z góry pokrywająca część przyszłej należności
Zastaw - przedmiot ruchomy należący do dłużnika i zdeponowany przez niego u wierzyciela w ramach zabezpieczenia długu
Zdeponować - pozostawić w depozycie
Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami
Zobowiązania płatnicze - zbiór długów krótko, średnio, długoterminowych zaciągniętych przez przedsiębiorstwo, co oznacza, że są to sumy, których spłacenia będą domagali się wierzyciele
Zysk - dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa
Zyskowność - zdolność danego przedsiębiorstwa do osiągania zysku
Żyrant - gwarant, poręczyciel

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz